Η προσομοίωση αφορά στην οριζόντια βολή.
   Οριζόντια βολή είναι η κίνηση που κάνει ένα σώμα μόνο με την επίδραση του βάρους, έχοντας οριζόντια αρχική ταχύτητα (vx).

   Τρόπος εξέτασης:
   Με βάση την αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων, η μελέτη της κίνησης στηρίζεται τις ανεξάρτητες κινήσεις στον άξονα χ και άξονα y.
   
   Άξονας χ.
   Η συνολική δύναμη είναι μηδέν. Με βάση τον 1ο Νόμο, η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλή και ισχύει :
         ux=u0= σταθερή και x=u0t
   
   Άξονας y.
   Η μόνη δύναμη είναι του βάρους. Η κίνηση που προκύπτει είναι ελεύθερη πτώση. Αν θέσουμε ως αρχή των αξόνων την αρχική θέση κίνησης και θετική φορά του άξονα y προς τα κάτω τότε ισχύει :
         uy= g t και y =1/2 g t2
   
   Η τροχιά της κίνησης είναι παραβολή και δίνεται από την εξίσωση:
         y=g x2/2v02

   Το μέτρο της ταχύτητας υπολογίζεται από τα μέτρα των συνιστωσών ux και uy με τη σχέση : u2=ux2+uy2
   Η διεύθυνση της ταχύτητας σχηματίζει γωνία φ με τον οριζόντιο άξονα, της οποίας η εφαπτομένη δίνεται από τη σχέση εφ(φ)=uy/ux.

H προσομοίωση

   Στην προσομοίωση φαίνεται σώμα να εκτελεί οριζόντια βολή. Η οριζόντια ταχύτητα της κίνησης καθορίζεται από τον δρομέα της vx στην περιοχή [0,30m/s]. Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής της ταχύτητας πληκτρολογώντας την τιμή στο πεδίο της ίδιας γραμμής. Μετά την πληκτρολόγηση πατήστε Εnter ώστε το φόντο του πεδίου να ξαναγίνει λευκό.
   Η προκαθορισμένη τιμή της οριζόντιας ταχύτητας είναι vx=10m/s.
   Μπορείτε να ελέγξετε το αρχικό ύψος βολής. Η προκαθορισμένη τιμή του ύψους είναι h=125m.
   Το τρίτο στοιχείο που μπορεί να αλλάξει είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας g. Το εύρος τιμών είναι από g=0m/s2 που παράγει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση στον χ, έως την τιμή 30m/s2.

   Η κίνηση αρχίζει με το Play. Το στοιχείο Reset επαναφέρει το σύστημα στη χρονική στιγμή t=0 διατηρώντας τις αλλαγές που έχετε κάνει. Το στοιχείο step σταματά την προσομοίωση στην χρονική στιγμή που ενεργοποιείται και στη συνέχεια με κάθε ΚΛΙΚ παράγει διαδοχικά στιγμιότυπα της κίνησης που απέχουν χρονικά κατά Δt=0.05 sec. Οι τιμές των μεγεθών που περιγράφουν την οριζόντια βολή φαίνονται στην γραμμή κάτω από την περιοχή της κίνησης με ακρίβεια δύο δεκαδικών.

   Στα δύο επόμενα παράθυρα που υπάρχουν, φαίνεται η ταυτόχρονη χρονική εξέλιξη των μετατοπίσεων x , y και των ταχυτήτων ux , uy στους άξονες