Η προσομοίωση αφορά στο ηλεκτροστατικό πεδίο.

   Ηλεκτροστατικό πεδίο ή Ηλεκτρικό πεδίο, είναι η ιδιότητα που αποκτά ο χώρος, ώστε να ασκεί ηλεκτρικές δυνάμεις σε κάθε φορτίο q (υπόθεμα) που θα βρεθεί σε σημείο του.
   Σε κάθε σημείο του πεδίου, ορίζεται φυσικό μέγεθος που ονομάζεται ένταση του πεδίου και συμβολίζεται με Ε.
   Η ένταση του πεδίου χαρακτηρίζει καταρχάς το πόσο ισχυρό είναι το πεδίο στην θέση αυτή.

   Είναι διανυσματικό μέγεθος με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.
      1] Ορίζεται για κάθε σημείο του πεδίου.
      2] Ως διάνυσμα έχει σημείο εφαρμογής το σημείο στο οποίο αντιστοιχεί.
      3] Η διεύθυνση του διανύσματος είναι η ευθεία πάνω στην οποία θα εμφανισθεί η δύναμη του πεδίου.
      4] Η φορά του διανύσματος καθορίζεται απο τη φορά της δύναμης, όταν ασκείται σε θετικό φορτίο.
      5] Μέτρο της έντασης είναι η τιμή της δύναμης που ασκείται εμφανίζεται στη μονάδα φορτίου. E = F/q

   Ηλεκτρικό πεδίο υπάρχει γύρω από κάθε φορτισμένο σώμα με φορτίο Q. Το φορτίο αυτό Q χαρακτηρίζεται ως πηγή του πεδίου.
   Η μορφή του πεδίου ( το σύνολο των διανυσμάτων της έντασης ) είναι αποτέλεσμα της κατανομής του φορτίου στο φορτισμένο σώμα.
   Αν το Q είναι σημειακό φορτίο ή σφαιρική κατανομή, τότε το πεδίο που παράγεται, ονομάζεται πεδίο Coulomb. Στο πεδίο αυτό, η ένταση σε σημείο Α, έχει: 1] Ως διεύθυνση, την ευθεία που ενώνει το σημειακό φορτίο πηγή και το σημεία Α.
   2] Φορά προς το φορτίο πηγή, αν αυτό είναι αρνητικό και αντίθετη αν το φορτίο πηγή είναι θετικό.
   3]Το μέτρο της έντασης είναι   ΕΑ=KηλQ/r2   με Kηλ σταθερά ίση με 9 109 Nm2/C2 για το S.I. με την προϋπόθεση οτι ο χώρος γύρω απο το Q είναι κενό ή αέρας, Q η απόλυτη τιμή του φορτίου και r η απόσταση του σημείου Α από το φορτίο Q.
   Το πεδίο είναι ακτινικό, δηλαδή οι εντάσεις έχουν διευθύνσεις που διέρχεται από το φορτίο πηγή Q.
   Η φορά των εντάσεων, σύμφωνα με τον ορισμό είναι: Προς το φορτίο πηγή Q, αν είναι Q<0 ενώ φεύγουν από το Q αν Q>0.

   Στην περίπτωση που στον χώρο συνυπάρχουν δύο ή περισσότερα σημειακά φορτία, τότε σε κάθε σημείο του χώρου, η ολική ένταση είναι η σύνθεση των επιμέρους εντάσεων.

   Στην προσομοίωση φαίνονται στον χώρο, οι εντάσεις του ηλεκτρικού πεδίου, ενός ή δύο σημειακών φορτίων.

H προσομοίωση

   Στην προσομοίωση εμφανίζεται στον χώρο το ηλεκτρικό πεδίο που παράγεται από ένα ή δύο σημειακά φορτία.

   Στην αρχική εικόνα εμφανίζεται το φορτίο q1 (κόκκινη σφαίρα) στη θέση χ=0. Το δεύτερο φορτίο (γαλάζια σφαίρα) εμφανίζεται με την επιλογή «Δεύτερο φορτίο» , έχει αρχική τιμή μηδέν και βρίσκεται στην ίδια θέση με το πρώτο.

   Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της θέσης των φορτίων, καθώς και της τιμής του κάθε ένα.
   Αρχικά φαίνεται το πεδίο μόνο του q1. Με επιλογή μπορεί να φανεί το πεδίο του q2 ή η σύνθεση των δύο πεδίων.