Η προσομοίωση αφορά στην ομαλή κυκλική κίνηση.

   Ομαλή κυκλική κίνηση είναι η κίνηση που εκτελείτε σε περιφέρεια κύκλου ακτίνας r και το σώμα σε ίσους χρόνους διανύει τόξα ίσου μήκους.

   Στην κίνηση ορίζονται :
   Περίοδος της κίνησης Τ: Είναι ο χρόνος για μια πλήρη στροφή. Στο S.I σε sec.
   Συχνότητα f : Είναι ο αριθμός των στροφών ανά μονάδα χρόνου. Στο S.I. σε Hz = c/sec

   Επιβατική ακτίνα : Είναι η ακτίνα που ενώνει το κέντρο της κυκλικής τροχιάς και τη θέση στην οποία βρίσκεται το σώμα σε κάθε χρονική στιγμή. Περιστρέφεται γύρω από το κέντρο με την περίοδο της κίνησης του σώματος.

   Γραμμική ταχύτητα v: Είναι διανυσματικό μέγεθος στο επίπεδο της κυκλικής τροχιάς. Εχει σημείο εφαρμογής το σώμα, διεύθυνση εφαπτόμενη στη περιφέρεια του κύκλου και φορά που καθορίζεται απο τη φορά κίνησης. Το μέτρο της εκφράζει το μήκος του τόξου που διανύεται ανά μονάδα χρόνου. v=2πr/T (με r την ακτίνα της κυκλικής τροχιάς). Στο S.I. σε m/sec
   Γωνιακή ταχύτητα ω : Είναι διανυσματικό μέγεθος με διεύθυνση τον άξονα γύρω από τον οποίο γυρίζει το σώμα (κάθετος στο κέντρο του κύκλου). Η φορά καθορίζεται με τον κανόνα του δεξιού χεριού και το μέτρο εκφράζει την γωνία που διαγράφει η επιβατική ακτίνα (σε rad) ανά μονάδα χρόνου. ω=2π/Τ . Στο S.I. σε rad/sec .
   Οι δύο ταχύτητες συνδέονται με τη σχέση : v = ω r .

   Κεντρομόλος επιτάχυνση : Είναι διανυσματικό μέγεθος στο επίπεδο της κυκλικής τροχιάς. Έχει διεύθυνση την επιβατική ακτίνα με φορά προς το κέντρο. Εκφράζει τον ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας (κατά κατεύθυνση). ακ= v2/r. Στο S.I. σε m/s2
   Κεντρομόλος δύναμη Fκ : Είναι διανυσματικό μέγεθος στο επίπεδο της κυκλικής τροχιάς, κάθετη στη ταχύτητα του σώματος με φορά προς το κέντρο. Είναι ομόρροπη της κεντρομόλου επίτάχυνσης και υπολογίζεται με τη σχέση Fκ= m ακ = m v2/r όπου m η μάζα του σώματος. Στο S.I. σε Ν .

H προσομοίωση

   Στην προσομοίωση σώμα κινείται ομαλά κυκλικά. Φαίνεται η κυκλική τροχιά καθώς και η ευθεία που συνδέει το κέντρο της τροχιάς με την αρχική θέση του σώματος. Η ευθεία αυτή αποτελεί και την αρχή μέτρησης της γωνίας περιστροφής. Το δεύτερο ευθύγραμμο τμήμα σχηματίζει γωνία 1 rad με την ευθεία της αρχικής θέσης. Υπάρχει η δυνατότητα να στρέψετε το επίπεδο κίνησης γύρω από οριζόντια διάμετρο.
   Κάτω από τον χώρο κίνησης, υπάρχουν στοιχεία όπου εμφανίζονται οι τιμές των μεγεθών που περιγράφουν την κίνηση.

Ο πρώτος δρομέας αλλάζει την ακτίνα της κυκλικής κίνησης στην περιοχή [0.5m , 1.5m]. Ο δεύτερος δρομέας επιδρά στην γωνιακή ταχύτητα ω, (περιοχή τιμών [-3rad/sec , +3rad/sec] ) και ο τρίτος στη μάζα του σώματος ( περιοχή [1Kgr , 5Kgr ] ). Οι τιμές μπορούν να εισαχθούν και στα αντίστοιχα πεδία. Μετά την πληκτρολόγηση πατήστε Enter ώστε το κελί να ξαναγίνει λευκό.
   Τα στοιχεία ελέγχου της κίνησης είναι ενεργοποιημένα μόνο όταν η προσομοίωση είναι σε κατάσταση pause. Με κάθε αλλαγή στις τιμές r, ω, m , αλλάζουν ταυτόχρονα και οι τιμές των βασικών μεγεθών της κίνησης.

Τα στοιχεία της κίνησης μπορούν να εμφανισθούν στον χώρο κίνησης ενεργοποιώντας το κατάλληλο κουμπί στο κάτω μέρος της προσομοίωσης. Το Reset επαναφέρει τα αρχικά στοιχεία , ενώ το step παράγει στιγμιότυπα με χρονικό βήμα dt=0.05sec.