ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 
ΘΕΜΑΤΑ
 

Προσομοιώσεις σελίδας και εικόνες

Βερνιέρος
Μονωτές
Αγωγοί
Ηλέκτριση με τριβή
Ηλέκτριση με επαφή
Ηλέκτριση με επαγωγή
Ηλεκτρικό εκκρεμές
Νόμος Coulomb
Δύναμη Coulomb
Πεδίο Coulomb
Κίνηση ηλεκτρονίου
V = I R
Σύνδεση σε σειρά
Σύνδεση παράλληλη
Αντίσταση αγωγού
Εργαστήριο συνεχούς
Εργαστήριο εναλλασσόμενου
Προσομοιώσεις Ε.Κ.Φ.Ε.

Εκκρεμές
Εργαστήριο Ελατηρίων
κύμα
Διακήκες
Κύμα επιφάνειας
Ανάκλαση
Σφαιρικό κάτοπτρο
Ανάκλαση διάθλαση
Φακοί
Φακός Κάτοπτρο
Εργαστήριο διάθλασης
Διασκεδασμός
Ανθρώπινο μάτι
Οπτικό πεδίο (1)
Οπτικό πεδίο (2)
Διάθλασης Phet
Εργαστήριο Φακών Phet
Προσομοιώσεις Phet

Πίνακας μεγεθών
Διεθνές σύστημα
Πίνακας προθεμάτων
Παράγωγa μεγέθη
Ηλεκτρικό φορτίο
Ηλεκτροσκόπιο
Άτομο
Ένταση ρεύματος
Ηλεκτρική τάση
Αντίσταση αγωγού
Αντιστάτης
Ohm
Ειδική αντίσταση
Ολική αντίσταση
Ανοικτό κύκλωμα
Βραχυκύκλωμα
Ασφάλεια

Απλό εκκρεμές
Ταλάντωση
Περίοδος
Πλάτος
Συχνότητα
Ελατήριο
Σταθερά ελατηρίου
Επιτάχυνση g
Διαταραχή
Κύμα
Μήκος κύματος
Φωτεινή δέσμη
Ανάκλαση
Γωνία πρόσπτωσης
Είδωλο
Κοίλος καθρέπτης
Προσπ. & διαθλ.
Δείκτης διάθλασης
Εστιακή απόσταση
Πραγμ. & φαντ. είδωλο

Στη σελίδα αυτή εμφανίζεται το σύνολο των προσομοιώσεων .
Υπάρχουν και παραπομπές που δεν είναι ενταγμένες στις ασκήσεις.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ